Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij op het haardkleed gehurkt, in het vuur kijkend. Zij zag daarin slechts fragmentarische tafereelen uit de laatste zeven jaren — stukken van landschappen, groote interieurs van kathedralen, die geheimzinnige verlangens wekten, kleine gebeurtenissen op reis, tooneeltjes met Sidney, episoden uit salons, vreemde hartstochtelijke tooneeltjes met zich zelf als eenige vertolker, lange stille nachtwaken van studie en streven — de zichtbaar geworden zielen als het ware van de verbrande manuscripten. Zelfs de scène van dezen namiddag met Raphael maakte deel uit van de „oude, ongelukkige lang geleden dingen," die voortaan slechts konden leven in fantastische galerijen van gloeiende kool, heelemaal zonder verband met de toekomstige werkelijkheid. Haar pas ontwaakte liefde voor Raphael scheen even oud en dor als de meisjes-eerzucht, die op het punt scheen van bloesems te dragen toen zij uit het Ghetto werd overgeplant. Ook dat was in de vlammen — en zou daar blijven.

Eindelijk rees zij verschrikt op met een verward gevoel van tijd vermorsen en begon zich werktuiglijk te ontkleeden, middelerwijl trachtend haar gedachten te concentreeren op het vraagstuk dat zij had op te lossen. Maar zij dwaalden af naar den eersten nacht in het mooie huis — toen een aparte slaapkamer iets nieuws voor haar was en zij bang was alleen te slapen, hoewel al vijftien geworden. Maar zij vreesde nog meer voor een klein kind te worden gehouden en niemand op de wereld zou ooit te weten komen, wat het kleine schepseltje met de levendige verbeelding had doorgemaakt.

Terwijl zij bezig was haar haar te borstelen, liep zij naar de deur en sloot die; een plotselinge vrees beving haar dat zij zich zou verslapen, en dat iemand zou binnen komen en den brief op het lessenaartje zien. Het vraagstuk had zij nog niet opgelost, zelfs niet toen zij in bed was gestapt; het vuur tegenover het voeteneinde was gezakt, maar door de duisternis drong een roode gloed. Zij had vergeten de jaloezieën neer te laten en zag de heldere sterren vreedzaam

Sluiten