Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet van alles losmaken. Maar ik ga gebukt onder dezen druk van welvarende middelmatigheid, dit régime van vervelende deftigheid. Ik heb de atmosfeer van ideeën en

idealen noodig. ..

Hij trok aan zijn hoogen kraag, alsof hij letterlijk stikte.

Raphael was te bewogen om het Engelsche Judaïsme te verdedigen. Bovendien hij was thans aan deze jeremiades gewoon. Had hij ze niet dikwijls van Sidney gehoord. Had hij ze niet gelezen in Esther's boek? Ook was het niet den eersten keer, dat hij naar de tirades van den Rus luisterde, hoewel hem de sleutel had ontbroken tot den innerlijken strijd die ze zoo bitter maakte.

Maar hoe zul je leven?" vroeg hij, zich stilzwijgend in den toestand schikkend. „Je zult toch niet tot de Hervormde

Synagoge overgaan?" #

Die fossiel, zoo trotsch op haar kleine hervormingen een halve eeuw geleden, dat ze sedert dien altijd heeft stilgestaan in bewondering er van! Het js een Synagoge voor

ploerten — die er nooit heen gaan.

Raphael glimlachte eventjes. Klaarblijkelijk woog Strelitski zijn woorden niet precies, als hij in een strijdlustige stemming was. . T

„In elk geval ben ik blij, dat je niet overgaat. Je gemeente zou —"

„Mij kruisigen tusschen twee geldschieters.'

"Het doet er niet toe. Maar hoe zul je leven?" _ _ . "Hoe leeft miss Ansell? Ik kan altijd nog reiziger in sigaren worden - ik ken het vak door en door. Hij lachte droevig. „Maar waarschijnlijk zal ik naar Amerika gaan — dat zit me al maanden in het hoofd. Daar is het Judaïsme grooter, ruimer, edeler. Daar is plaats voor alle partijen Doode beenderen worden niet als reliquieën vereerd. De vrije gedachte heeft haar luchtgaten - ze wordt met tot huichelarij onderdrukt, zooals bij ons. Daar is belangdstelling voor literatuur, voor nationale idealen. En men heeft te doen met millioenen, niet duizenden. Deze Engelsche

Sluiten