Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeren Henry Goldsmith's edict en mevrouw Henry Goldsmith's uitnoodiging waren nog onbeantwoord. Donderdagmorgen herinnerde een brief van Addie hem indirect, zoowel aan zijn slofheid jegens haar gastvrouw als aan het bestaan van De Vlag van Judah. Hij bedacht dat het de dag was van het ter perse gaan; de moeilijkheden die dat meebracht kwamen hem levendig voor den geest; hij vroeg zich af of zijn ex-luitenants voor nieuwe moeilijkheden zouden staan. Hij rook de lucht van de machinekamer en dat droeg met zijn goedhartigheid er toe bij, hem ter hulpe van zijn opvolger te doen snellen. De deugd bleek haar eigen belooning met zich te brengen. Toen hij te elf uren kwam, vond hij den kleinen Sampson in groote opgewondenheid; de fontein van melodie was op zijn lippen geheel verdroogd.

„God dank!" riep hij. „Ik dacht wel dat u komen zoudt als u het nieuws hoorde."

„Welk nieuws?"

„Gideon, de afgevaardigde voor Whitechapel, is dood. Hij stierf plotseling, vroeg in den morgen."

„Hoe vreeselijk!" zeide Raphael, verbleekend.

„Ja, niet waar?" zeide de kleine Sampson. „Als hij gisteren was gestorven, had het me niet zooveel kunnen schelen, en als hij morgen was gestorven, zouden we een heele week voor ons hebben gehad. Hij is niet eens ziek geweest," mopperde hij. „Ik moest Pinchas haastje-repje maar naar het Museum zenden om iets van zijn vroeger leven te weten te komen. Het brengt me verschrikkelijk in de war en wat de zaak nog erger maakt is een telegram van Goldsmith, die gelast, dat er minstens een bladzijde necrologie zal zijn met zwarte lijnen, behalve een hoofdartikel. Het is bepaald misselijk. Het is al erg genoeg, zooals het is. Mijn gezegende redacteur heeft vier kolommen autobiographie volgeschreven in zijn eigenaardigst Engelsch en hij wil al het nieuws er uit laten om daar plaats voor te maken. In één opzicht is Gideon's dood een gelukje; zelfs Pinchas zal nu inzien dat zijn onzin er uit moet. Het is verschrikkelijk als de redacteur

Kleinkinderen van het Ghetto.

Sluiten