Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het recht der wet? Aan de schande der verstooting? Aan den dood door beulshand? Zoo zou hij gedaan hebben, als hij bij zijne liefde het eerst en het meest aan zichzelf had gedacht. Doch nu maakte hare ontrouw zijne trouw niet te niet. Nog bleef hij haar liefhebben, nog gaf hij het niet op. Wel handelde hij nu een tijd lang in toorn met haar en hield haar in strenge afzondering, maar onder alle gestrengheid door liet hij voelen, hoe hij zelfs nu nog haar hart zocht en de hoop niet verloren had, dat zij straks hem zou erkennen en gewillig hare liefde hem schenken.

Dit is de geschiedenis waarmee Hozea zijn boek aanvangt: een geschiedenis van zonde en schande, en ook van wonderbare liefde. (Hoofdst. 1 en 3.) Wat ik op deze wijze poogde in te denken, is door den profeet slechts met een paar lijnen aangeduid. Is het zijne eigene levensgeschiedenis, zijn eigen huiselijk leven vol teleurgestelde maar nog niet wanhopende verwachting, waarin hij ons een blik laat slaan l Eu zag hij naderhand, over zijn bitter leed nadenkende, in dit zijn lot een beschikking Gods om hem tot profeet te vormen, zoodat het hem van achteren leek, alsof God met zoovele woorden hem bevolen had de trouwelooze Gomer te huwen ? Of is deze gansche geschiedenis slechts een gelijkenis, die hij nooit in werkelijkheid heeft doorleefd, maar heeft uitgedacht

Sluiten