Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de taak zal vervullen, niet zijns ondanks maar met lust, met blijde opgewektheid. Als hij het ten minste zoo kan volhouden, als maar geen jeugdige overmoed hier aan het woord is! Wij vreezen haast; eenige aarzeling, eenige bedenking ware ons bijna liever geweest. Een jonge man die zoo dadelijk, zoo kloek de schouders zet onder zoo zwaren last, — het is mooi maar het kan niet duren, wilt gij zeggen, het moet al te gauw tegenvallen. En toch, hier is het buitengewone gezien: deze jonge man heelt vol gehouden, altijd zoo beslist, altijd zoo volvaardig als op dien eersten oogenblik. Nimmer heeft hij geaarzeld, nimmer teruggebeefd; waar zijn heer hem noodig had, was het telkens: hier ben ik. zend mij.

Daarom liet ik zoo lang u staan voor dit tafereel van zijne wijding tot profeet, omdat wij hier reeds heel den man leeren kennen zooals hij tot het einde zijns levens zich heeft getoond. Man van beginsel als hij was, is hij trouw gebleven aan de waarheid, hier door hem erkend. De indruk, hier ontvangen, van de alles te boven gaande Majesteit van den levenden God is nooit uitgesleten, gegroefd als hij was in het marmer van zyn karakter. Wij weten het nu reeds: wat deze man straks predikt, het zal zijn de heiligheid, de verhevenheid van Jehova; wat hij handhaaft, het zal wezen de eere van zijneu God; al wat onder zijn volk die eer aanrandt, zal zijn toorn wekken en zijn vonnis ontvangen. En wie zoo diep voelt als hij.

Sluiten