Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gericht, te stutten; God zelf heeft een hoeksteen gelegd waarop het stevig genoeg staat. Stilzitten en vertrouwen, elders misschien dwaasheid, is hier de hoogste wijsheid, de ware kracht.

Zoo, meen ik, zal ons duidelijk zijn de ware, eigenlijke oorzaak van Jezaja's prediking tegen alle verbond met menschen. Het is de erkentenis van Israels bijzonder karakter, van zijn bestemmiDg om het volk des waarachtigen Gods te zijn. Het is het besef van den geestelijken aard van het werk, het rijk van Jehova. Hetzelfde wat Christus uitsprak voor Pilatus: mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, anders zoo zouden mijne dienaars gestreden hebben, opdat ik den Joden niet ware overgeleverd (Joh. 18 : 36).

Toch moeten we nu niet meenen, dat Jezaja reeds de volle diepte van wat onze Heiland aldus getuigde, heeft gepeild. Wij zien nog verschil. Jezus verbiedt de zijnen te strijden met het aardsche zwaard en geett zich over aan het geweld der wereld tot in de allerdiepste vernedering, tot het kruis, tot den dood toe; hij laat zich wat het uitwendige aangaat, door de wereld volkomen vernietigen om op deze wijze juist de wereld te overwinnen: door den dood heen komt hij tot het leven. Deze allerlaatste consequentie nu, uit den geestelijken aard van het koninkrijk Gods volgende, heeft Jezaja nog niet gevonden. Bij hem wordt Jeruzalem wel benauwd ten doode toe, maar komt toch niet in den dood; het water stijgt tot aan

Sluiten