Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dijk ware uitgeweken, indien zijn geloof ware bezweken, zoo zoude de overstrooming land en volk, staat en kerk verzwolgen hebben. Maar hij stond als de rots:

'k Zag een leger van golven den aanval beginnen!

Zij liepen u aan, met schelden en slaan, met schuimende woede! Maar zouden zij 't winnen?

Of ook over u heen heel haar menigte gaat, zij breken, — gij staat.

Zij breken, zij wijken, van veerkracht beroofd.

Daar verheft gij het hoofd.

Zoo ziet een dichter (da Costa) de rots staan, zoo stond Jezaja en bewees aldus door zijne eigene houding en woord de waardij der beginselen, een menschenleeftijd lang door hem verkondigd.

Laat mij kortelijk de geschiedenis vertellen. In het jaar 706 stierf Sargon en werd opgevolgd door Sanherib. Deze troonsverwisseling deed weer aan alle kanten van het groote Assyrische rijk de vlam van den opstand uitslaan. Babel, de machtige die zoo noode het juk van hare zuster Ninevé droeg, gaf het sein. Merodach Ëaladan wierp zich daar tot koning op en trachtte allerwegen bondgenooten te werven. Zijne gezanten kwamen ook te Jeruzalem, waar koning Hiskia hen vriendelijk ontving en, door hun al zijne

Sluiten