Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij hooren er in het ééne, telkens terugkeerende, alles beheerschende motief, want dezelfde geest Gods, die de geschiedenis leidt, woont in hun binnenste en ontsluit 4hun het oor. Zoo begrijpen zij de gedachte Gods in de geschiedenis, begrijpen het doel waarnaar alles zich uitstrekt, het einde wanneer alle wanklanken worden opgelost in ééne harmonie.

Het is dus, daar zij allen dezelfde muziek beluisteren, natuurlijk, dat, hoe ook gevariëerd, hoe verschillend uitgewerkt, ééne hoofdgedachte bij al de profeten u opvalt. En juist deze hoofdgedachte, scherp omlijnd, forsch geteekend, is het een en al van Zefanja s prediking. Zijn ééne thema luidt: de groote dag des Heeren is nabij! (1 : 14). Van Amos(5:18) den oudste, tot op Maleachi (3 : 2; 4: 1) den jongste der schrijvende profeten, is het die dag des Heeren, die in 't middelpunt staat der profetie. Die dag is haar het einde van alle de wegen Gods, de sleutel tot al wat geschiedt, de eeuwige achtergrond van al wat zich beweegt in den tijd. Die dag komt, die dag is nabij — dit geloof geeft den profeet den rechten blik op de dingen zijns tijds, schenkt hem den moed en de kracht voor het heden gelijk de hoop voor de toekomst.

Wat is nu die dag van Jehova? Het is de dag waarop Hij zich, recht oefenend en oordeel spreken^, in zijne volle heerlijkheid zal openbaren: dan zal Hij alle dingen recht zetten, dan zal Hij zelf voor het oog van alle schepsel staan op de plaats, die Hem

Sluiten