Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat gij ten slotte dit oordeel onderschrijft. Laat mij eerst zijne geschiedenis u verhalen. Wij zijn zoo gelukkig in zijn boek niet enkel zijne prediking te lezen, maar ook allerlei wat hij gedaan en ondervonden heeft. Daardoor staat, meer dan bij andere profeten, zijn beeld in scherp belijnde omtrekken voor ons.

Hij begint dan ons mee te deelen, hoe hij door God tot profetischen arbeid werd geroepen in het 13de jaar der regeering van koning Jozia. Nog een jonge man, wel niet veel boven de twintig, kreeg hij, de priesterszoon te Anathoth, een stedeke op een uur afstands van Jeruzalem gelegen, de zekerheid, dat God hem bestemd had niet tot priester als zijne vaderen waren geweest, maar tot profeet. Profeet — drager te zijn van het Woord Gods, door den Geest des Heeren zelf voorgelicht en geleid zijne gedachten te lezen in natuur en geschiedenis en die aan zijn volk uit te leggen, Gods weg te zien in al wat daar gebeurde op het wereldtooneel en daaruit Gods wil te verstaan, zoodat hij in de warreling der omstandigheden zou kunnen zeggen tot zijn volk: dit is de weg, wandelt daarin en gij zult leven — welk een taak! Jeremia deinsde er voor terug, voelde zich daarvoor nog niet de man: „ach, Heere Heere, zie, ,.ik kan niet spreken, want ik ben jong" (1:6).

Hij voelde zich nog zoo jong, en hij besefte ook wel dadelijk welke strijd hem wachtte, wanneer hij

Sluiten