Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïiu las in het boek der geschiedenis, het was dit: die Nebukadrezar is de dienaar van Jehova, door Hem gezonden om het oordeel aan de schuldige natiën, aan Juda zoo goed als aan de anderen, te voltrekken; hij zal hun allen den beker van Gods toorn doen drinken (25 : 15 vv.).

Dat Jeremia wel dadelijk inzag, welk een omkeer die slag bij Karkemis zou brengen, blijkt uit het besluit, in datzelfde jaar door hem genomen, om zijne profetieën te boek te stellen. Hij dicteerde aan zijn vriend Baruch al wat hij nu reeds 23 jaar lang gepredikt had, en beval hem daarna het geschrevene nog eens aan het volk in den tempel te gaan voorlezen (hoofdst. 36). Het was alsof hij wilde zeggen: zoovele jaren heb ik tot u gesproken van oordeel en gericht, zonder dat gij mij geloofdet, doch nu ziet, het is nabij, voor de deur! Het zal nu geen woord meer zijn waarmee gij kunt lachen, het wordt nu een feit, dat gericht!

Inderdaad, wij zouden kunnen zeggen, dat Jeremia tot nog toe als 't ware slechts theoretisch gesproken had en dat God zelf nu praktisch ging toepassen de theorie van zijn profeet. En nu kon deze ook niet meer volstaan met de verkondiging van algemeene beginselen en waarheden, hij moest thans op allerlei bijzondere gevallen de toepassing maken, zijn volk de gedragslijn aangeven, volgens welke het nu op het oogenblik in deze en die omstandigheden had te han-

Sluiten