Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen. Het werd nu eerst recht ernst. En vandaar dan ook, dat van nu af de tegenstelling tusschen hem en zijn volk en vooral 's volks leidslieden, koning en prinsen, priesters en profeten, nog scherper, bitterder, handtastelijker wordt. Een algemeene theorie die altijd ietwat in de lucht blijft zweven kan men laten voor wat zij is, bevalt zij niet, men lacht er om, men haalt er de schouders over op en gaat zijns weegs; maar iemand die mij op een zeer bepaalden weg tegenkomt en mij in de borst grijpt en toeroept: gij zijt verkeerd, gij moet terug, — hem moetik wel met geweld van mij afslaan, wanneer ik niet naar hem luisteren wil. Eerst waar de waarheid vlak voor mij staat en zegt: nu en hier zult gij u bekeeren, voel ik hoe scherp zij mij veroordeelt. Welnu, zoo stond Jeremia van nu af tegenover zijn volk, als van aangezicht tot aangezicht, geen wonder dat het nu een strijd werd op leven en dood tusschen die beiden.

Een voorbeeld. Jeremia had al jaren lang verkondigd, dat uitwendige godsdienstigheid, als tempelbezoek en ofl'ers, zonder de rechte gezindheid des harten, zonder zedelijken levenswandel den Heer niet kon behagen. Nu, dat kon men hooren, dat kon men misschien tot op zekere hoogte toestemmen als een wel wat overdreven maar toch verheven beginsel. Men vermoedde echter niet, hoever de praktische toepassing van dit beginsel wel ging. Zal ik het u laten voelen gelijk de profeet het zijn medeburgers liet voelen?

Sluiten