Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

servatieve natuur, en toch heeft hij in gehoorzaamheid aan de waarheid veel wat hem eerst zoo liet was, moeten afbreken: het monnikenleven, den paus over wien hij eerst, zelfs nog na 1517, met den diepsten eerbied had gedacht en gesproken, ja de heilige katholieke kerk zelve van welke hij zoo gaarne een trouwe zoon had willen blijven. Zoo moest ook Jeremia, hoewel van nature geen beeldstormer, afbreken tot den tempel toe.

Eu hij was nog niet aan het einde van zijn sloopingswerk. Straks zien we hem met al zijne macht bezig om de onafhankelijkheid zijns volks af te breken. Wij gaan een paar stappen voorwaarts in de geschiedenis. Koning Jojakim, die nooit één uur van plan geweest was om naar den profeet te luisteren maai overmoedig de rol zijner profetieën in snippers op het vuur had geworpen (36:20 vv.), had Nebukadrezar natuurlijk als zijn heer moeten erkennen, had eenige jaren achtereen de belasting betaald, daarna echter 't gewaagd van Babel af te vallen. Gevolg was, dat na een paar jaren de Babyloniërs Jeruzalem insloten en er ten leste voor koning Jojachin, die intusschen zijn vader Jojakim was opgevolgd, niet anders overbleef dan zich over te geven (597 v. Chr.). Hij zelf, met zijn hof en eenige duizenden zijner onderdanen, werd in ballingschap meegevoerd naar Babel, doch de stad en tempel bleven nog gespaard en Zedekia

Sluiten