Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnde, heerlijke toekomst. Vrijheid, God is met ons — juichte het in de harten. En weer was het oogenblik daar, dat Jeremia vlak tegenover zijn volk moest gaan staan, aangezicht tot aangezicht, en het als in de borst grijpen en toeroepen: terug van dezen weg! Ziet, daar loopt hij, in deze dagen van opgewondenheid wanneer iedereen van vrijmaking des volks droomt, in de straten rond met een juk aan den hals. een juk als de os draagt die den ploeg trekt. Iedereen begrijpt hem wel, en voor wie het teeJcen nog niet begrijpen mocht, laat het woord aan duidelijkheid niets te wenschen, hetwelk hij in deze dagen uitspreekt: „steekt uw hals in het juk van Babel's „koning, dient hem en zijn volk; zoo zult gij in leven „blijven." (Verg. hoofdst. 27, 28 en 29).

Zietdaar Jeremia derhalve bezig zijn volk af te breken, hun schoone verwachtingen neer te slaan, hun vertrouwen uit te roeien. Men begrijpt hem maar al te goed, men ergert zich geducht, en wanneer op een gegeven oogenblik de profeet Hananja hem in den tempel ontmoet, rukt hij hem het juk van den hals, breekt het smadelijk in stukken: zoo zal God binnen twee jaren het juk van Babel's koning verbreken. Dat is krachtige, mannelijke, vaderlandslievende taal, dat is geloofstaal, zeggen allen die het hooren, en maken zich vroolijk over Jeremia, die beschaamd, verlegen, naar het schijnt, afdruipt en er geen woord op weet te zeggen.

Sluiten