Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den honger en de pest? Waarom zou deze stad een bouwval worden? Onderwerp u, en lijfsbehoud zal uw buit zijn voor u en voor uw volk (27:12 vv.). Had hij niet lief, die zoo zijn volk de ellenden des oorlogs wilde besparen 9 Het strekt hem alles tot eer, maar wij kunnen toch ook begrijpen, dat hij er bij zijne medeburgers weinig eer mee behaalde, ja dat hij zelf, belasterd, gesmaad, het bijwijlen als vernedering kan gevoeld hebben op deze manier zijn volk te moeten afbreken.

En nog was hij niet aan het einde. Nog grooter vernedering zou zijn deel worden. Laat mij op nog eene periode uit zijn leven de aandacht vestigen. Jeruzalem wordt belegerd. Het is er nl. ten slotte van gekomen: Zedekia is afvallig geworden, maar — Jeremia had het al te goed voorzien — het duurt niet lang, of de Babyloniërs liggen om de stad. Wel is het een oogenblik, alsof de tegenstanders van onzen profeet gelijk zullen krijgen. Redding schijnt nabij, als de Egyptische koning tot ontzet komt aanrukken. Zelfs moeten de Chaldeën voor een poos het beleg opbreken om tegen de Egyptenaars te velde te trekken, maar weldra keeren zij, als overwinnaars van den bondgenoot, voor de muren terug, en nu is de toestand spoedig hopeloos. Maar van overgave willen de patriotten niet hooren, zij houden vol, al nijpt ook de honger: zal God toch niet eindelijk nog uitkomst geven?

Sluiten