Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij kon afbreken al dat uiterlijke waaraan de menschen zoo groote waarde hechtten: den tempel en de heilige stad, staatkundige vrijheid en krijgsmanseer, want hij wist dat het ten slotte daarin niet gelegen was noch daarvan afhing; want hij kende het hoogste: een volk hetwelk in innerlijke gebondenheid aan de wet zijns Gods, in gehoorzaamheid en liefde des harten, zijne vrijheid, zijne heerlijkheid, zijne zaligheid zou bezitten.

Mag ik hopen, dat de profeet thans zóó voor ons staat, dat wij hem bewonderen en liefhebben? Een held, deze man die aanried over te loopen naar den vijand; een hart vol liefde, deze prediker met zijn altoos zoo harde, onverbiddelijke boodschap; een man des geloofs, hij die heel zijn leven lang tegen waangeloof en valsch vertrouwen heeft moeten strijden, een man met breekijzer en moker in de eene hand, maar in de andere — gelukkig dat hij ons niet bij een bouwval laat staan! — in de andere de teekenstift waarmee hij voor ons oog de lijnen ontwerpt van het nieuwe gebouw: het Godsvolk der toekomst, vernieuwd, geheiligd, gezegend!

Door den dood tot het leven! Door het kruis tot de opstanding! Deze diepe gedachte is het beginsel geweest van heel het werk van onzen profeet. Aanvaard het oordeel Gods over uwe zonde, buig u onder zijn straffende hand, en het wordt u ten zegen. Door uwe vernedering wordt gij herboren tot nieuw,

Sluiten