Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling. Wat zij predikten als het hoogste heil voor de volken, het was, dat deze tot Israël zouden mogen komen, en als „bijwoners," niet als gelijkgerechtigde „medeburgers," als een soort „halve Israëlieten" van verre mogen deelen in het heil van het volk Gods. Israël bleef Israël, en alleen in afhankelijkheid aan Israël was voor de overigen het heil van Jehova bereikbaar. En het nieuwe dat nu Paulus predikt, het is, dat nu voortaan in het Godsrijk niet meer is „Jood of Griek," maar dat die beiden als „één nieuwe mensch" voor God staan (Efez. 2:15).

Zoo moeten wij een profetie als van Obadja lezen bij de lamp des N. T. Dan onderscheiden wij in den tijdelijken vorm den eeuwigen inhoud „Het Koninkrijk zal des Heeren zijn," zoo hopen en gelooven wij met den profeet, maar den vorm, waarin wij die verwachting kleeden, vragen wij niet van hem, doch van onzen Heiland en zijne apostelen. De Heer zal Koning zijn, — neen, niet doordat Israël de Edomieten gaat overheersclien, maar doordat èn Israëliet èn Edomiet, Jood en Heiden samen als „leden van hetzelfde lichaam" naast en met elkander de knie

voor Hem buigen.

Jezus was gekomen om, met de wet, ook de profeten te vervullen.

Zie de slapende win terknoppen aan onze kale boomen:

Sluiten