Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profeet in zijn strijd voor de eere Gods. het wachtwoord straks van het Jodendom en zijne Schriftgeleerden door alle eeuwen heen.

Laat me een paar bijzonderheden noemen, waarin deze gedachte wordt vertolkt. Daar is de tempel, natuurlijk het allerheiligste van geheel het land. Welnu, die tempel staat hier geheel afgezonderd op den hoogheiligen berg: naast hem is op dien berg geen plaats meer voor een koningspaleis, nog veel minder voor koningsgraven, gelijk voorheen het geval was. Wie waardig zijn rondom Gods heilig huis te wonen, dat zijn alleen de priesters die het altaar bedienen; toch mogen ook zij hunne woning nog niet vlak naast de woning van Jehova stellen, maar een strook van vijftig ellen blijve er rondom tusschen den tempelberg en hun gebied. Ieder, zelfs de priester in zijn dagelijksch leven, blijve op eerbiedigen afstand van het hoogheilige, waar Gods heerlijkheid troont. En eerst achter het grondgebied der priesters, dus nog weer verder van den tempel af, ontvangen de Levieten hun erfdeel, en op denzelfden afstand van het heiligdom komt ook het gebied van de stad en van den vorst te liggen, alles met de el afgemeten. Er mag in den dienst van het heilige geen willekeur zijn, die den eerbied zou doen vergeten.

Daarom wordt ook nauwkeurig geregeld, welke plichten de vorst tegenover het heiligdom te vervullen heeft, en welke voorrechten, — doch deze zijn

Sluiten