Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God blijft! Maar dat — is dat immer het geval ? Of zijn niet in den mond van menigeen al die zoo hoog en verheven klinkende woorden holle, leege frasen geworden?

God is overal, niet enkel in de kerk, — ja, maar hoevelen die met dit zeggen zoo dweepen, vinden Hem nergens meer, denken nergens meer aan Hem? Het geheele leven moet een gebed wezen, — 't is prachtig gezegd en waar, doch het gevaar bestaat, dat wij met dit verheven beginsel er toe komen nooit meer te bidden! Alle dagen Zondag, — zeer goed, maar wie telt ze, die onder deze leuze van den Zondag eenvoudig een gewonen wereldschen dag gemaakt hebben? Vrije vroomheid, godsdienst die leven is en geen vorm, geen leer, — zeer zeker, indien we dan slechts oppassen, dat onze vroomheid niet zóó wordt verdund, onze godsdienst niet zoo ijl, zoo nevelachtig en ongrijpbaar wordt, dat er van werkelijke vroomheid en wezenlijke Godsdienst niets meer te zien is!

Dat gevaar bestaat, bestaat nu vooral. En daarom geloof ik, dat Ezechiël juist voor ons en onzen tijd wel een zeer ernstig woord heeft. Hij vraagt het ons af: weet ge wat ge zegt, als gij daar praat van God en godsdienst, van vroomheid en religie ? Gij wilt geen vormen, maar hebt ge reeds het wezen? Gij wilt het heilige heel uw leven laten doordringen, — hebt ge dan dat heilige zelf reeds gezien, aangezicht tot aangezicht ? Het zóó gekend, dat de ernst daarvan

Sluiten