Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een vlammend vuur door uw binnenste heelt gelicht, als een sterke hand u heeft aangegrepen en op de knieën geworpen? O, zoo niet, concentreer dan eerst uwe gedachten, heel uw wezen eens op dat heilige, zet het dan voor oogenblikken ten minste eens afzonderlijk, opdat gij er de kracht, de heerlijkheid, den ernst telkens weer van ziet en u daaronder buigt. Eer gij het de wereld inbrengt, zoo weet en gevoel in het diepst uwer ziel wat het is, dat heilige, dat goddelijke!

Dit is Ezechiëls prediking ook nog voor ons. Hebben wij ze niet meer noodig? Zullen wij hier op aarde ooit zoover komen, dat wij haar missen kunnen ? Voorzeker, ons ideaal is de stad zonder tempel, waar de heerlijkheid Gods door alles heenschittert, overal even nabij is, maar waar is die stad? Johannes zag haar eerst aan het einde der eeuwen, nederdalende van God uit den hemel, het nieuwe Jeruzalem! (Openb. 21 : 2, 22). Hier, in het aardsche Jeruzalem, mag nog de tempel niet afgebroken worden; hier, in ons aardsche Christendom, kunnen wij toch de vormen, de kerk, het gebed, den Zondag niet ontberen.

Daarom houdt het heilige heilig! Heeft Jezus zelf zijne verontwaardiging niet uitgegoten over hen, die van het huis zijns Vaders een huis van koophandel hadden gemaakt?

Houdt het heilige heilig! Want zóó eerst zal er

Sluiten