Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft veilig heen te leiden langs een weg vol schijnbaar onoverkomelijke gevaren, mag zelf niet de flauwste aarzeling laten merken, of gij volgt hem niet langer. Alleen door zelf te weten, kan hij vertrouwen winnen en behouden.

Het is dus wel een bewijs van Haggaï's krachtige, door het geloof gedragene persoonlijkheid, dat het hem gelukte zijn moedelooze volk op te wekken tot zoo moeitevollen arbeid als de herbouw des tempels was. Er kwam beweging, leven in de trage massa; men zette zich aan den arbeid: men legde de fondamenten, men begon de muren van den nieuwen tempel op te trekken. Er voer een bezieling door de menigte, die de menschen tot elkander bracht en allen zich één deed gevoelen. Men trad buiten het enge kringetje van het eigenbelang en overzag den wijden horizon van het koninkrijk Gods. Men stelde weer belang in hetgeen verder strekte dan de eisch en behoefte van het oogenblik.

Dit was de invloed van Haggaï's woord. Ieder voelt: het is geen kleine zaak een dof, slaperig volk wakker te roepen tot geestdrift voor een arbeid, die inspanning van alle kracht, opoffering van tijd en geld zal vragen. Er is wel gesproken over een zeker gemis aan profetische verheffing en kracht, overeen zekere matheid van toon, die merkbaar zijn in het geschrift van onzen profeet, en, al moeten wij toegeven, dat de enkele woorden die wij nog van hem

Sluiten