Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezitten, niet schitteren door schoonheid van stijl of kracht van taal, wie denkt aan den invloed dien hij heeft geoefend, zal begrijpen, dat hij een meer dan gewone persoonlijkheid moet geweest zijn, die door zijn woord, meer nog wel door het voorbeeld van zijn eigen leven, beslag wist te leggen op het gemoed zijner tijdgenooten.

Was het echter niet gevaarlijk een geestdrift te wekken, die bijna noodwendig tot teleurstelling moest leiden? Of bleek niet al te ras, dat de kracht te klein was voor het werk, en kregen geen gelijk die zeiden: het is er nu de tijd niet voor? Hoe nietig, hoe armelijk liet het bestek van het te stichten godshuis zich aanzien! Geen grijsaard die den vroegeren tempel nog had gekend, kon de tranen inhouden bij de vergelijking van wat eertijds geweest was en wat nu zou zijn. De herinnering aan de pracht van Salomo's gebouw scheen het pas ontvlamde enthousiasme dadelijk weer te zullen uitdooven.

Doch onze profeet laat zich niet uit het veld slaan. Hij hangt niet aan het verleden met vruchteloos, ontzenuwend heimwee, hij durft — kenmerk van het echte geloof! — vooruitzien naar de toekomst; niet in dat verleden is de heerlijkheid, die men thans mist, maar in de toekomst. Zie niet op uwe armoede, o mijn volk, zie op den rijkdom van uw God! (2: 9,10).

Haggaï staat pal tegenover alle bezwaren en tegen-

Sluiten