Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geoordeeld en de goddeloosheid gebannen. Daarom volgt op cap. III, de schuldvergeving, cap. V, de innerlijke loutering van Israël. Want God' maakt vrede met den zondaar, nooit met de zon de. Hij neemt Israël aan als zijn volk met het doel om van hen een heilig volk te maken. Hij neemt ons aan als kind, en dan begint Hij met onze opvoeding. Niet omgekeerd! Anders zouden we tot wanhoop vervallen onder de vaak zoo strenge opvoeding. God komt Jakob bij Bethel te gemoet met vergeving, met belofte van heil; later ontmoet Hij hem als'een worstelaar, die hem de heup ontwricht. Zou hij niet bezweken zijn in dien strijd zijns levens, indien hij niet door die belofte was ondersteund en gedragen? Om het in Paulus' taal te zeggen: eerst de blijde boodschap der rechtvaardiging, daarna het strenge, ernstige werk der heiligmaking.

En dan kan de blijde toekomst aanbreken. Dan komt de Messias, de van ouds beloofde Koning des heils. Zie, Hij komt! Maakt de kroon voor Hem gereed! Verwacht Hem, den Spruit! (Zoo noemt onze profeet den Koning der toekomst naar Jeremia 23: 5). Reeds ziet Zacharia in de geschenken, door eenige ballingen uit Babel meegebracht, een voorspel van de hulde, die eens dezen Vorst van alle zijden zal worden toegebracht (cap. 6:9—15).

Wij begrypen, dat deze prediking velen twijfel-

Sluiten