Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daar, juist zoo is voorgekomen, maar om een eeuwige, altijd en overal geldende waarheid in een beeld aanschouwelijk te maken.

Welnu, zou deze letterkundige vorm ook niet gevonden worden in de literatuur van Israël, in den bijbel?

Wat het N. Testament betreft, geeft elk dit aanstonds toe. Niemand heeft bezwaar om in de gelijkenissen van den Heer Jezus dergelijke verhalen te erkennen, waarbij het niet gaat om historische, toevallige, maar om eeuwige waarheid. Als Jezus begint: een zeker mensch kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, en dan voortgaat, gij weet hoe, — komt het dan in iemand op te onderzoeken, of het wel waarlijk zoo is geschied, of de priester en de Leviet en de Samaritaan juist in die volgorde den weg zijn langs gekomen, of de Samaritaan den anderen morgen inderdaad twee en niet soms drie penningen aan den waard schonk en zulke vragen meer. Dat zijn alle zaken, die ons hier niets kunnen schelen. Misschien gaf een pas onlangs gebeurde overrompeling van een eenzamen reiziger door een rooversbende Jezus de aanleiding tot zijn verhaal, misschien ook heeft Hij het zelf uitgedacht: het is ons alles hetzelfde; wij luisteren in beide gevallen even eerbiedig, het verhaal blijft ons even schoon, even waar, even leerzaam.

Nu schijnt het evenwel alsof wat in het N. Testament

Sluiten