Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Contract waarbij Capeteijn Gosse Coehoorn aanneemt voor Antie Johannes dr., weduwe van Hessel Reyners, te betalen aan de Armvoogden van Britsum de rente van 100 goudguldens. 30 Mei 1655. (Copie).

Rekeningboeken der Armvoogdij van Finkum. 1) 1798— 1828; 2) 1829-1844; 3) 1845-1860; 4) 1861-1870; 5) 1884—1898. 5 deelen.

Koopbrieven, huurcontracten, conditiën van verhuring, schuldbrieven enz. van de Armvoogdij te Finkum. 1707—1868.

Ontvangen missives en minuten van uitgegane missives der armvoogdij van Finkum. 1806—1876.

Rekeningboeken van de Armvoogdij te H ij u m. 1) 1671 — 1717; 2) 1717-1786; 3) 1786-1824. 3 deelen.

Akte, waarbij Diakenen van J e 1 s u m verkoopen aan Abe Abes e. a. eene huizinge, gelegen in het dorp Jelsum. 6 Mrt 1732.

Ontvangen missives, lijsten van goederen van bedeelden enz. van de Armvoogdij te Jelsum. 1752—1873. In 1 portef.

Rekening en verantwoording van Baucke Bauckes als administreerend armvoogd van Stiens. 1653. In 1 omslag.

Octrooi aan kerk- en armvoogden van Stiens „omme te mogen eyschen en ontvangen van jegelyck tonne bier ter tappe gesleten wordende een daler tot dartich stuyvers." 6 Maart 1646. Met: Conditiën van verpachting van deze belasting. 1662. In 1 omslag.

Voorwaarden van aanbesteding van doodvaten voor de armen van Stiens in 1681 en in 1683. In 1 omslag.

Stukken betreffende de herstelling of op nieuw te bouwen boerenplaats der armvoogdij te Stiens. 1789.

Hierbij: Besoignes van verhuring aangaande eenige landen onder Stiens. 1779—1789.

Rekeningboeken der Armvoogdij van Wirdum. 1) 1662— 1702; 2) 1702-1780; 3) 1781-1840; 4) 1841-1861; 5) 1862-1875; 6) 1876-1888; 7) 1889-1898. 7 deelen.

Achteraan deel 1): Copio codicil van Jutter Rientieu van Jeltinglia Hiti8; Copia conditiën en nrticulen voor do ingezetenen van Wirdnm „int beluydon van hare dooden met de grote doeken. 1065 ; Extracttestament van Pyter Annis, Staate-Bode. 1680.

Register van verpachtingen van den dorpsdaalder op bier en wijn enz. te W i r d u m, welker opbrengst de Armvoogdij bij

Sluiten