Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B r i t s u m, (Staten van goederen, inkomsten en uitgaven enz.) 1798—1869. In 1 omslag.

Stukken betreffende de kerk- en armvoogdij van Cornjum. (Staten van uitgaven, benoeming van kerkvoogden, kosterijgoederen, inkomsten van den onderwijzer). 1798— 1833. In 1 omslag.

Stukken betreffende de kerk- en armvoogd ij van Finkum en Hijum. (Verhuring van kerke-landen, inkomsten en uitgaven, scheiding van kerk- en armvoogdij, stemming van kerkvoogden, inkomen van den predikant). 1781—1833. In 1 omslag.

Stukken betreffende de kerkvoogd ij van Goutum en Swichum. (Inkomsten, bezittingen, plans voor de godsdienstige genootschappen met de aanmerkingen daarop, vereeniging der kerkvoogdijen, bezoldiging schoolonderwijzer, afschrift diaconierekening 1834 enz.) 1798 — 1848. In 1 omslag.

Stukken betreffende de kerkvoogd ij van Hempens en Teems. (Omslag wegens bouwen van eene nieuwe pastorie, opdracht van de pastoriegoederen aan de Provincie, afschriften der reekeningen en verantwoordingen der administratie van de Pastorijgoederen 1747—1756; vereeniging der kerkvoogdijen; inkomsten en uitgaven enz.) 1743 -1832. In 1 omslag.

Verkoopingsconditien, waarop gecommitteerden en kerkvoogden van Huizum zullen verkoopen „25 huyssteden ofte plaetsen oin huijzen op gebout ofte hovingen beplant te werden, gelegen bij die twee Molens omtrent het piepke aan de Heerewegh." 1651. (Kopie).

Stukken betreffende de k e r k v o o g d ij van Huizum. (Onderhoud kerk en pastorie, inkomsten, benoemen van onderwijzer en schoolverbetering, stemming van kerkvoogden, ruiling van woningen tusschen diaconie en armvoogdij, „het beursje" enz.) 1798-1847.

Besoignes van den verkoop der Pastoriegoederen van J e 1 s u m. 1763. 1 deel.

Stukken betreffende de kerkvoogd ij van Jelsum. (Verhuring van kerkelanden, stemming van kerkvoogden, traktement van den predikant). 1783—1874. In 1 omslag.

Stukken betreffende de kerk- en a r in v o o g d ij van Lekkum en Miedum. (Verhuring van kerkelanden, vernieuwing der pastorie, combineeren der kerkvoogdijen Lekkuin

Sluiten