Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Etat remis par le maire de la commune de Jelsum au receveur de 1'enregistrement des actes civils des successions et du timbre a Leeuwarde, des déeès. 1812—Mei 1814. 1 deel.

Register van vastigheden, beboorende aan de kerkvoogdij en de administratieu van liefdadigheid, opgemaakt door den maire. 1812.

Liste des habitants de la commune de Jelsum, qui ont droit a être inscrits sur le registre civique de 1'arrondissement Leeuwarde. Opgemaakt 14 Nov. 1811. Eenige namen bijgevoegd 10 Sept. 1812. 1 deel.

Register wegens liet aannemen van familienamen. 1812. 1 deel.

Geproduceerde akten van gehuwden, beboorende bij de akten van den burgerlijken stand. 1812—1814. In 1 portef.

Geboorte- en overlijdensbriefjes. 1812 — 1816. 1 pak.

Liste des ayans-droit de voter dans 1'assemblée de la section Jelsum du canton Leeuwarden no. 2. 1813.

Register van volkstelling in 1812 en in 1815. 1 deel.

Staten wegens veranderingen in de namen der belastingplichtigen der commune Jelsum. 1813. 1 deel.

Zetterslijsten, geformeerd tot regeling van de verponding op de gebouwen en de personeele belasting. 1812. 1 deel.

Stukken betreifende de tauxatie van landerijen in de commune Jelsum. 1812. In 1 omslag.

Relevé des propriétés non-baties de Jelsum. 1812. 1 deel.

Kelevé van ongebouwde eigendommen van de gemeente Jelsum. 1815. (Concept en afschrift). 2 deelen.

lJóle de la contribution foncière des propriétés baties et de eelle des portes et fenétres de la commune de Jelsum. 1814. 1 deel.

Patentregister. IS!2 —1814. 1 deel.

Kwitantien wegens ontvangen patentgelden door den ontvanger der commune Jelsum. 1812 en 1813.

Veeregister. 1813—1814. 1 deel

Kohieren v. belasting op paarden, koeien en schapen. 1812—14.

Register van reclamatien wegens de aanslagen in de directe belastingen der gemeente Jelsum. 1812—1815. 1 deel.

Processen-verbaal wegens overgifte van belastingkohieren dooiden Schout van Jelsum aan den Ontvanger. 1812 — 1816.

Sluiten