Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Register van vastigheden behoorende aan de kerkvoogdij en administratien van liefdadigheid, opgemaakt door den maire. 1812.

Liste des habitants, qui ont droit a être inscrits sur le registre civique de 1'aiTondissement Leeuwarde. Opgemaakt 14 Nov. 1811. 1 deel.

Register wegens het aannemen van familienamen. 1812. 1 deel.

Geproduceerde akten van gehuwden, behoorende bij de akten van den burgerlijken stand. 1812 — 1814. 2 portef.

Geboorte- en overlijdensbriefjes. 1812 — 1816. 1 pak.

Register van volkstelling in 1812 en in 1815. 1 deel.

Röle des propriétés non-baties de Stiens. 1813. 1 deel.

Relevé van ongebouwde eigendommen van de gemeente Stiens. 1815. (Origineel en afschrift). 2 deelen.

Róle de la contribution foncière des propriétés baties et de celle des port es et fenêtres de Stiens. 1812, 1813. 2 deelen.

Kohieren v. belasting op paarden, koeien, en schapen. 1812, 1813.

Begrootingsstaten van ontvangst en uitgaaf 1812, 1814.

Staat van ontvangst en uitgave, opgemaakt door den Municipalen raad. 1814. 1 cahier. (4 exx.)

Staat van aanmerkingen door den Raad der gemeente Stiens bij het budget voor 1814.

Staat van uitgegeven bevelschriften tot betaling. 1814.

Register van afgegeven attestatien de vita. 1814—1816. 1 deel.

Staat uit de röle der belasting op de ongebouwde eigendommen over 1813 tot vinding der veldwachterstraktementen over 1812, van de gemeente Stiens. 1 deel.

Register van processen-verbaal en genomen informatien in zake misdrijven. 1812—1813. 1 deel.

Register van manspersonen van 20 tot 60 jaren oud. 1812. 1 deel.

Journaal, ingevolge art. 704 der algemeene instructie betrekkelijk de conscriptie omtrent deserteurs en ongehoorzame militairen. 1813. 1 deel.

Register van verlofgangers der gemeente Stiens. 1814, 1815. 1 deel.

Sluiten