Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P.

JUSTITIE EN POLITIE.

broodzetting.

Plaatselijke verordening op het werk der -- en den verkoop van het brood. 1814.

Register van bakkers in de grietenij Leeuwarderadeel met hunne merken. Znd. j. 1 vel.

Faecale stoffen.

Verordeningen in zake — mestverzamelingen enz.; met de daarover gevoerde correspondentie. 1873—1880.

Hondenkarren.

Ingekomen berichten van verschillende gemeentebesturen in Friesland nopens verordeningen omtrent het rijden met — 1873.

Lotergen.

Keur op de — , zooals die aan Gedeputeerde Staten was voorgesteld, doch niet geheel is geapprobeerd. 1817.

Geapprobeerde keur of verordening op de — in de grietenij Leeuwarderadeel. 21 Maart 1817. (Gedrukt).

Nachtwachten.

Plaatselijke verordening, houdende eene Instructie voor de Commissien belast met het toevoor/.icht over de — in Leeuwarderadeel. 23 Nov. 1830. — Ampliatie van art. 10 der instructie. 8 Jan. 1841.

Overtreding (der drankwet).

Adres van J. J. van der Geest aan het Gemeentebestuur wegens tappen na besloten tijd. 1871.

En eenige andere processen-verbaal.

Overtredingen (der drankwet enz.).

Register van overtredingen en veroordeelingen in zake de Wet v. 28 Juni 1881. 1881-1893.

Overtredingen.

Concept-processen-verbaal, getuigenverhooren wegens gepleegde — voor den Grietman enz. 1838—1882.

Politiepersoneel.

Bericht van den Burgemeester van Tietjerksteradeel omtrent de kosten voor het — in die gemeente. 1872.

Sluiten