Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pastorij- en kosterygoederen.

Extract uit de staten en inventarissen van — der Hervormde gemeenten in de provincie Friesland. (Leeuwarderadeel). Znd. j.

Staat der — der kerkvoogdijen in Leeuwarderadeel. 1828.

Pastorij-, kosterij en kerkegoederen.

Opgaven van kerkvoogden omtrent de der verschillende gemeenten in Leeuwarderadeel. 1880.

R.

KRANKZINNIGEN.

Goederen.

Verklaring namens Jan van der Heide, als bewindhebber over de goederen zijns krankzinnigen broeders Jobs. van der Heide, omtrent door hem van het Gemeentebestuur terug ontvangen goederen van laatstgenoemde. Mei 1880.

Patronaat over herstelde behoeftige krankzinnigen.

Stukken van de sub-commissie „Leeuwarderadeel" van de Vereeniging voor het — in Friesland. 1861—1898.

Yerplegiagskesten.

Stukken betreffende — van behoeftige krankzinnigen in verschillende gestichten. 1893.

Verschotten.

Overeenkomst tussclien het Gemeentebestuur en de Armbesturen omtrent de teruggave van verschotten, door het Gemeentebestuur gedaan volgens art. 26, 46 en 66 der Armenwet en aandeel in de verplegingskosten van arme krankzinnigen. 1856. In 1 omslag.

8.

LANDBOUW, VEETEELT, SCHEEPVAART, HANDEL EN NIJVERHEID.

Arbeidskaarten.

Register van afgegevene — 1890 — 1893.

Sluiten