Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W.

PENSIOENEN.

Attestatie» <le vita.

Register van afgegevene — in de grietenij Leeuwarderadeel. 1817—1841. 2 deelen.

1'eiisioeiiverordening.

Concept-verordening tot regeling der pensioenen van ambtenaren der gemeente Leeuwarderadeel met de hierop ingediende amendementen enz. 1900.

X.

SCHUTTERIJ. - LANDSTORM.

Inschrijving. ir .

Insclirijvings-registers voor de Schutterij der gemeenten Huizum, Jelsum, Stiens en Wirdum. 1823 — 1827. 4 dln. fol.

Staten van manschappen, werkelijk tot de Schutterij reeds hehoorende van Huizum, Jelsum, Stiens en Wirdum. 1825— 1826. In 1 omslag.

Staten van personen van 18 tot 40 jaren die niet tot den schutterlijken dienst zijn opgeroepen van Huizum, Jelsum, Stiens en Wirdum. 1825 —1827. In 1 omslag.

Naamstaat van den schutterplichtigen van den len Ban deiRustende Schutterij. (Mod. lett. A. A.) 1827.

Inschrijvings-registers voor de Rustende Schutterij. 1828, 1830 — 1893, 1900. 74 deelen.

Alphabetische lijsten op de inschrijvingsregisters. 1828—1894. 76 deelen.

Algemeene rol der schutterplichtigen. 1828—1899. 71 dln.

Algemeene lijsten van de leden der Schutterij zoo in werkelijken0 dienst als bij de reserve. 1828 — 1899. 10 dln.

Alphabetische lijsten van leden der Rustende Schutterij volgens de Algemeene lijst derzelve. 1885 — 1899. 15 dln.

Sluiten