Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De minderheid moet zich aan de meerderheid onderwerpen, is een algemeen beginsel, dat de maatschappelijke samenleving vereischt en dat de eensgezindheid en eendracht voorschrijft, — in zaken van

rrnrl crl 1011 cf f ar li Aurlt rl ain cn/v/\l nïnf •-« -J -

Daar de Schrijver door bijzondere omstandigheden verhinderd was, zelf de drukproeven na te zien, zijn er in dit werkje eenige drukfouten gebleven, die de lezer wel zoo goed zal zijn, over 't hoofd te zien.

was, aan het verlangen van den Eerwaarden Predikant te voldoen. Ik gevoelde, dat een kort o%'erzicht over dit belangrijk onderwerp hem niet zou bevredigen, en besloot daarom liet Messias-onderwerp eenigszins grondig na te gaan. teneinde hem zooveel mogelijk een volkomen denkbeeld van het Joodsch Messias-begrip voor te leggen. Voor dat uitgebreid onderzoek werd veel tijd en inspanning vereischt, en overtuigd, dat eenige kennis van het onderhavige onderwerp ook voor het Nederlandsch publiek van nut kan zijn, besloot ik om mijne verdediging^ in druk te doen verschijnen.

Sluiten