Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezalfde" § 1, — i. e. hij over wiens hoofd de gezalfde olie was uitgestort, het zij dan dat hij als koning, vorst, priester of profeet optrad. Nu vindt men nergens in het N. T. dat Jezus deze zalving ondergaan heeft, aldus kan men in een letterlijken zin den eisch zijner volgelingen, dat hij de beloofde Messias of „de gezalfde" van het O. T. is, onmogelijk aannemen. Men beweert daarom ook, dat het Messiasschap van Jezus in een figuurlijken zin moet verstaan worden. Zulk eene voorstelling berust dus op fantasie, en naar ons bescheiden oordeel, mag de fantasie niet als grond dienen voor het geloof in den waren Messias.

2e Verder wordt deze Messias door de profeten voorgesteld, als de afstammeling van Koning David § 2. Zoo dikwerf de profeten daarop zinspelen, dan is het met het bepaald doel, om de hoopvolle toekomst van Israël af te malen, om te verkondigen dat een vorst uit het huis van David het diepgezonken Volk tot zijn vorigen staatkundigen en maatschappelijken bloei zou verhef fen ^ 3. Dat deze Messias een afstammeling van David moest zijn, lag voor de hand, daar God aan zijn geslacht het koningschap over Israël had beloofd ^ 4 en diens regeering tevens de meest onafhankelijke, roemrijke en gezegende was geweest, waarvan de heilige oorkonden en overleveringen melding maakten. Wij meenen, dat hei geheel en al onnoodig is aan te toonen, dat met de komst van Jezus, deze herstelling van I )avids troon en Israël s onafhankelijkheid niet vervuld zijn, maar daarentegen juist ten dien tijde hebben opgehouden te bestaan.

.'ie Kvenals het woord „Messias" wordt ook de naam van -x\l Goël „Verlosser" soms op Jezus toegepast, doch ten onrechte, daar hiermede steeds God zelf bedoeld wordt ^ 5. Hierop is slechts ééne uitzondering, namelijk Jes. 39: 20 de verlossing welke in Zion zal komen, wanneer „Jacob van de zonde zal zijn teruggekeerd," waar het niet op God zelf slaat, maar op de verlossing, die in Zion zal komen, enz. Het behoeft geen betoog, dat de zonde in Jacob (Israël) niet verdreven was, toen Jezus optrad; ja zelfs, uit een Christelijk oogpunt

Sluiten