Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. e J°°d ziet in eiken evenmensch zijn broeder—een kind, een zoon van den éénigen Vader en onder Zijne kinderen worden sommigen „Zijne eerstgeborenen" genoemd, om daarmede aan te toonen, dat zij voor een zeker doel door Hem uitverkoren zijn, i. e. voor de uitdrukkelijke zending om Zijne wet van deugd, waarheid en hefde te verkondigen, om daarbij de verspreiding van volmaakte rechtvaardigheid onder het menschdom te bevorderen. Deze verkiezing van „eerstgeborene' maakt echter bij God geen verschil, immers Hij is de eenige Vader van al Zijne kinderen en voor Hem zijn al Zijne schepselen gelijk. In Zijne oogen beteekent geloof niets, voor Hem gelden alleen de toestand van liet hart, onze gedachten en daden. Niemand kan verantwoordelijk gesteld worden voor zijn geloof, want 1 c mepsch heeft geene vrije keus over zijne geboorte en godsdienstige opleiding, die meer dan alle andere omstandigheden invloed op zijne geloofsbelijdenis uitoefenen.

I.en ieder is zalig in zijn geloof, zoo dit gegrond is op hei beginsel van deugd, waarheid en liefde en de gerechtigheid en genade van een Opperwezen; en daarom is de erkenning van Jezus als Messias en éénigen zoon van God, voor den Jood volstrekt onaannemelijk, het zoude eene verloochening der waarheid zijn!

2. Oud-Testamentische aanhalingen in het Nieuwe Testament, omtrent den Messias.

Voor tot de behandeling van dit gewichtig punt van onze „Verdediging" over te gaan, meenen wij te kunnen beweren, dat hij, die denkt recht te hebben op bijzondere pi ïvilegiën of titels en deze zoekt te erlangen, nimmer nalaten za! door overlegging van de beste bewijsstukken dat recht aan te toonen. Hoe veel te meer wordt zulks vereischt van een Messias, „den gezalfde" des Heeren en afgezant van den God der waarheid, die als afstammeling van koning David erkend wil zijn?

De Schrijvers van het N. T. hebben getracht de

Sluiten