Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xu komt nog het 21ste verS) aangaande Gods wet. En wiens leer in groot en heerlijk? Zoo Jesaja met „den knecht in dit hoofdstuk gebezigd, Jezus bedoelde, dan kon voorwaar het N. T. in zijnen naam nooit verkondigd hebben, dat Jezus zijne volgelingen van de bestraffingen voor overtreding dier wet van Mozes bevrijd had* en vele geboden dezer leer niet langer voor hen bindend waren. Ja, de Heere schonk Israël vele wetten, leeringen en geboden terwille „Zijner gerechtigheid," om daardoor Israël gelukkig te maken, — niet door het geloof in Hem alléén, maar voornamelijk door de betrachting dezer instellingen, die goede werken en deugdzame daden ten gevolge heeft, en gelijk Jesaja in het 22*te Vers het verder uitlegt en bejammert: „Nu (onder Israëls vervolging) is het beroofd en geplunderd, verstrikt in snaren, opgesloten in gevangenhuizen en niemand die hen redt, die hen toeroept: Keert terug tot uw land," nu zijn zij niet meer in staat, die groote en heerlijke wet, volgens den wil des Heeren, uit te oefenen.

i och hoort zijne vertroosting in vers 8: „Ik bende Eeuwigdurende Een, dat is mijn Naam." (Let wel, de naam is niet Drie-eenheid, maar „Een," onverdeeld en onvermeerderd!) „En mijne heerlijkheid zal ik aan niemand anders geven," (aldus ook niet aan een éénigen zoon) „noch mijn lof aan afgodsbeeldenvers 9: ,, Ziet, vorige voorspellingen zijn uitgekomen en nu kondig ik nieuwe aan; eer zij voortspruiten, zult gij ze hooren," wani. Jesaja zelf zal ze ons mededeelen. En nu vervolgt hij met de gebreken en zonden van dien „knecht" — Israël — af te malen, als b.v. in vers 19: „V\ ie is blind, dan mijn knecht ? en doof gelijk de knecht des Heeren ?" Als nu Jezus en niet Israël met dien „knecht" bedoeld wordt, dan is Jezus ook „de knecht" die blind en doof heeft moeten zijn en de leer des Heeren versmaad heeft; en dit kunnen wij niet gelooven.

Voorwaar die „knecht" leeft nog, Istaël is niet gestorven, doch wél Jakob is gestorven (Gen. 49, 33.) Alle wetten zijn veranderd, Sinai alleen bestaat voor eeuwig! (Ps. 68: 18.)

Sluiten