Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben voorgesteld, leest men in het 18e vers: „de geboorte van Jezus Christus was nu aldus: want als Maria, zijne moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij te zamen gekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest."

Wij zien daaruit, dat na al die vergeefsche moeite om Jezus afstamming van David te bewijzen, dit naderhand onnoodig wordt verklaard, daar met Jozef, doch

de Heilige Geest haar zwangerschap veroorzaakte. Aldus

dient de Heilige Geest van Davids zaad te zijn, ten einde men Jezus' afstamming van dat koninklijk huis staven kan. En wat verstaat men onder dien Heiligen (jeest, welke Maria's zwangerschap te weeg bracht ? Wij kunnen daarover niet in bijzonderheden treden, want de C hristelijke Kerk zelf is liet daarover niet eens.

W ij zullen niet terugkomen op deze aanhaling uit Jes. 7. 14 die door Mattheus wordt voorgesteld, en ook door het Christendom bepaald wordt aangenomen als te beteekenen : „eene maagd zal zwanger zijn," doch die in Jesaja ontegensprekelijk „een jonge vrouw" genoemd wordt; wij brengen dit slechts bij, om de navolgende onoverkomelijke bezwaren tegen de eischen om Jezus .ils een afstammeling van David, waarop voornamelijk het ïecht van zijn Messiasschap rust, nader op te sommen :

1 . Het register in Mattheus van Jezus' afstamming en de tijdperken daarin opgegeven, zijn geheel en al foutief en daarom niet van de minste waarde.

OO I •

- . Jezus was niet een zoon van Jozef volgens de wetten der natuur, maar een wonderzoon van den Heiligen Geest, wiens bloedverwantschap tot David onbekend is.

3 . vindt nergens in het O. T. gesproken van

eenen Heiligen Geest, die een zoon zou hebben, welke als Messias moest optreden; aldus is deze NieuwI estamentische voorstelling geheel in strijd met het Oud-Testamentische denkbeeld, volgens hetwelk de Messias wel degelijk een nakomeling van I )avid zou zijn.

4°. I )e aanhaling uit Jesaja, door Mattheus gebezigd, is hoegenaamd niet van toepassing op )ezus' geboorte, aangezien Jesaja duidelijk zegt: „deze jonge vrouw"

2

Sluiten