Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijnen mond niet open; als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzóó deed hij ! zijnen mond niet open.

8 Hij is uit den angst en uit het gerichte weggenomen, en wie zal zijntn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest.

9- En men heeft zijn graf bij de goddeloozen gesteld, en hij is bij den rijke in zijnen dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijnen mond geweest is.

10. Doch het behaagde de Heere, hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt, als zijne ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zoo zai hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand 1 gelukkig voortgaan.

11. Om den arbeid zijner ziele, zal hij het zien en verzadigd worden; door zijne kennisse zal mijn knecht de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hunne ongerechtigheden dragen.

12. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roofdeelen, omdat hij zijne ziele uitgestort heeft in den dood. en met de overtreders is gesteld geweest en hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Leest nauwkeurig vanaf aanhef: „Hoort dit, o Huize

was ook vernederd, en hij opende zijn mond niet, als een i lam ter slachting geleid, als een lammerken voor zijne scheerders stom is, en zijnen mond niet opent. § 53.

8. Door onderdrukking en gerichten werd hij weggevoerd, doch zijn geslacht, . . . wie kan het buigen? dat hij werd afgesneden uit het land der levenden, voor de overtredingen der heidenen, was de kwelling op hem. $ 54.

9- En hij liet zijn graf maken met booswichten en met goddelooze rijken in zijnen dood. alhoe wel hij geene gewelddadigheid gepleegd had en geene valschheid in zijnen mond was. § 55.

10. Maar het behaagde den Heere hem te verbrijzelen door ellende; als nu zijne ziel het zoenoffer gebracht heeft, dan zal hij zijn zaad zien leven; en lengte van dagen en des Heeren doel wordt door zijn hand ge lukkig volvoerd. § 56

11. Bevrijd van den kommer zijner ziele, zal hij het goede zien en verzadigd zijn; door zijne kennis zal mijn deugdzame knecht velen deugdzaam maken, ter oorzake dat hij hunneovertredingen draagt §57.

12. Daarom zal ik hem doen deelen van de velen en de buit der machtigen zal hij verdeelen, daarom, dat hij zijne ziel heeft uitgestort in den dood, en dat hij met de misdadigers gerekend werd en hij de zonden van velen droeg en tusschentrad voor de overtreders. § 58.

r hoofdstuk 48, met den ; Jacobs, die genoemd is bij

Sluiten