Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl wij hem gekweld, gewond door God en vernederd

lichaam ~i■£* "ltw.erpen des d">vels uit s menschen farn' Celijk Mattheus dit voorstelt? Duidt het niet

denkbeel I33"' onbekvvaam is> om de verheven

dit meelt" f", ^ Va" )CSa)a te vatten, door in K 11 K , , CrStuk ,van g^delijke dichtkunst, iets van bullebakken en duivels te vinden?

I >eze schoone bladzijden van den onsterfelijken Jesaja voor "let dC ^dnedenis van één enkel wezei,

™ , chts een'Se Jaren> — doch de vervolging en e'm,.L 'ng van een geheel volk voor over een twintigtal Ga,d,eZe voorsPellingen oplettend na, en rukt "XJ " en- ? ,v.frs Ult Zijn verband, doch leest het

«tnl I a" u • t0t let einde Va" Ilet 53ste hoofdstuk Jesaja begint met de heerlijke toekomst van Israël

at te malen, die in vergelijking zoo groot zal zijn als

daIrove^enT0r<ïSe onderdrukk>ng. en de volken zullen daarover verbaasd staan, 53: 1-3 en zullen zich her-

™f"' d,at Z1J dle1z°° vernederd waren, door God alleen gered en hoog verheven zijn. 4, 6. Doch zij zullen dan erkennen, dat Israël dat harde lot alleen had te verduren

te" rcVlire -en <de v°lken) uit hunnen staat van zonde , . 11 ' zoodat Israël voor zijn geduld, dat iet niettegenstaande zijn ellende ten toon spreidde, daar liet nimmer van den éénigen God afweek, nog tot hooier grootheid zal geraken 10—12, daarom zal Israël te meer verheven en door God beloond worden en de wil des . wjerhoogsten zal door hem vervuld worden

De menschheid moet niet trachten te ontkennen, wat g stad'g voor haar geheugen verschijnt, zoo dikwerf zij een jood aanschouwt wat Jesaja hier zoo juist voorspelt

voornam rri gef lled,enis haar 200 bePaaId aantoont, nat hi T J gedurende de kruistochten en de inkwisitie, heeft in 4 9 onherroepelijke waarheid geopenbaard

wreedh^ kwalen der volken, hunne misdrijven en h S 'lunne rampen en besmettelijke ziekten ad Israël te dragen en daarvoor werd het verantwoor-

ov enf e" SlCChtS in één enkel °Pzicht was er

overeenstemming onder al deze volken, — de Joden te

Sluiten