Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof dezen grondregel voor een redelijk begrip van dit verhaal noodzakelijk acht, wat moet men dan denken van de Cristelijke Kerk, die dit verhaal nog veel onbegrijpelijker maakt door daarop hare leer van erfzonde te gronden, zoo geheel en al onvereenigbaar met het waar karakter van God, van oneindige wijsheid en liefde ! En het Christelijk geloof staat en valt met deze leer van erfzonde, want daarop steunt de erkenning van Jezus als den Messias.

Vindt men nu in dit geheele verhaal van Genesis iets aangaande eenen geestelijken of hemelschen dood ? Staat er iets vermeld van een messias, of van een zonde-verlosser, die het menschdom van Adam's val zou bevrijden ? Hoe geheimzinnig en duister dit geheel verhaal van het ontstaan der zonde moge schijnen, dit geeft echter aan niemand het recht, — aan geen priester, noch profeet — aan geene drie-eenheid, noch apostel, — om daaruit eene eeuwigdurende erfzonde te vervaardigen ; het maakt geen verschil wat de Christelijke Kerk daarvan verkondigt, het kan onmogelijk de volgende onoverkomelijke bezwaren tegen dat vloek-dogma uit den weg ruimen: 1° dat de uitdrukking rvrin „gij zult zeker sterven," iets anders dan den stoffel ij ken dood beteekent;

2° dat het nergens blijkt, dat God Adam met de verbeuring van zijne zaligheid bedreigd heeft;

3° dat God nimmer Adam en Eva en hunne nakomelingen voor eeuwig vervloekt en verdoemd heeft,

4° dat het de grootste ongerechtigheid in God zoude zijn, indien Hij hen aldus gestraft had, hen daarvan onwetend te laten;

5° dat het de grootste onbarmhartigheid in God zoude zijn, aan al de geslachten, die van Adam tot Jezus geleefd hebben, geen redmiddel tegen deze eeuwige bestraffing aan te wijzen;

6° dat het God van onwaarheid beschuldigt, zoo Hij alle geslachten voor de zonde van Adam zoude straffen, aangezien Hij bij de Sinaïtische openbaring met eigen mond verkondigde, dat Hij de zonden des vaders op de kinderen tot slechts het vierde geslacht verhaalt ; § 97 7° dat Gods beloften door de profeten in Zijnen naam

Sluiten