Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerschen want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Onder erfzonde wordt ook in de Christelijke Kerk egrepen, dat, ofschoon door de overtreding van het eerste menschenpaar, deszelfs zonden door alle geslachten gedragen worden, de zonde desniettemin nooit zou inde wereld gekomen zijn, indien er geen wet bestond, die zulks voorhield, daar natuurlijk zonder wet hare overtreding immers onmogelijk is Nu verzekert Paulus in den aangehaalden tekst, dat de geloovigen in Christus met langer aan de zonde blootstaan, evenmin aan erfzonde, want zij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Deze voorstelling der zonde, door de overtuiging

het XCtT°"tSlo<?' Vi"dt me" °°k °P andere Plaatsen van

W ij verstaan daaronder, dat de wet hare kracht heeft . verlol"en door de oneindige macht der genade. Dit mo<re nu als zeer genadig in liet Christelijk geloof schijnen doch wie heeft het gewicht en de kracht der wet hooger gesteld, dan het dogmatisch Christendom, door voorde overtreding van een enkel gebod van één menschenpaar alle geslachten wegens die zonde tegen Gods gebod voor eeuw:g strafschuldig te verklaren ? Kan men zich een onrechtvaardiger en zwaarder juk voorstellen, dan millioenenmaal duizend millioen wezens voor eeuwig te vervloeken en te verdoemen, om het misdrijf van één paar zondige menschen, duizenden jaren geleden begaan?

Kn waarin bestaat nu dat zware juk in de Joodsche wet, waarop Paulus zinspeelt? Het Joodsch geloof bestaat uit deze drie eenvoudige hoofdbeginselen : 1° Geloof aan God; l'O Geloof in openbaring'en 3<> Geloof in straf en belooning; en de groote Hillel, dien men algemeen voor een tijdgenoot van Jezus houdt en die als een tweede Mozes door het Jodendom geëerd wordt hij vereemgt de geheele wet van Mozes in slechts één gebod, namelijk op zijne verklaring van Lev. 19: 18 mi zult uwen naaste liefhebben, gelijk u zeiven," zegt hij:' wat gij met wilt dat u geschiede, doe dit ook aan anderen niet, al het overige (der wet) is commentaar" K 110. En het geheele Jodendom, zoowel ultra-orthodoxen als

Sluiten