Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

radikale hervormers, erkennen deze drie geloofsartikelen met Hillel's uitlegging als de hoofdbeginselsn van het ware Joodsche geloof. §111

Nu vragen wij, wiens geloof grootere eischen vergt van 's menschen onderwerping aan de wreede wet, de bron van de zonde en den dood: dat hetwelk geloof in God, Openbaring en Straf en Belooning gebiedt als middel van het Messias-ideaal, „hebt uwen naaste lief, gelijk uzelven," of dat geloof, dat eeuwige verdoemenis als grondslag voorschrijft! Men moge ons nu wel tegenwerpen, dat de verdoemenis-leer geen wet is, maar een geloofspunt, en wij bezigden ook beiden slechts om als vergelijking te dienen, daar wij volkomen instemmen, dat geene wet zulke beginselen dulden kan, en het wordt ook daarom zelfs in het Christendom met den naam van „bloed-theologie" bestempeld. En ook op dien grond verwerpt de Jood Jezus als den Messias, want hij verkiest de wet der liefde boven de leer der verdoemenis. Hoe zwaar ook de straffe voor overtreding van de wet van Mozes in de oogen van Christenen moge schijnen, de Jood verkiest deze oneindig liever, dan de verlossing daarvan door de genade van Jezus; de Jood is liever vervloekt en verdoemd, — niet door God, doch door dogmatieke Christenen, — dan verplicht te zijn, zijn evenmensch te vervloeken en te verdoemen, die niet aan den Heiligen Geest gelooft. § 112.

En wat verstaat men onder dien „Heiligen Geest"? Het Christendom is daarover zestien eeuwen lang aan het twisten, zonder tot eenig resultaat te komen. Wij willen ons met deze geschillen niet inlaten. Het zij ons echter veroorloofd op te merken, dat de Christen verplicht is te vervloeken en te verdoemen, voor hetgeen hij niet zeker is, wat het beteekent. En toch heeft hij medelijden met den Jood, die zulk een zwaar juk van zijne wet te dragen heeft!

XXX. Matth. 11: 27: „Alle dingen zijn mij overgegeven van mijnen Vader, en niemand kent den zoon dan de Vader, noch kent iemand den Vader dan de zoon, en hij wien het de zoon wil openbaren."

Ten einde dit begrip van erfzonde te handhaven om

Sluiten