Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ach, deze armzalige, onheilige bedreiging, zij beteekent niets! Van den eersten tot den laatsten profeet, van Mozes tot Maleachi, heeft God zich reeds als de Vader van al Zijne kinderen geopenbaard, en niemand in den hemel of op aarde kan deze goddelijke openbaring veranderen. Geen liefdevolle vader, veel minder een Vader gelijk God, zal zijne rechten van vaderschap over zijne kinderen aan een ander overgeven, al noemt deze zich ook zijnen éénigen zoon ; en hij wordt bepaald niet erkend door hen, die de Eeuwige Vader zoo herhaaldelijk „Zijne uitverkorenen" genoemd heeft, want zij zijn overtuigd, dat Hij onmogelijk kan toelaten, dat één enkele Zijner kinderen, onder het geheele menschdom, van zijn erfdeel van Gods genade ooit kan onterfd worden.

En deze onterving van de grootste zegen van onzen hemelschen Vader, de eeuwige genade des Allerhoogsten, heeft het Christendom door hare Messiasleer van erfzonde, als Gods besluit uitgevaardigd. Gods liefde en de erfzonde (met de verdoemenis) zijn twee tegenstrijdige geloofsbeginselen, het een sluit het ander uit; — deugd en waarheid verbieden hen beiden in ééne leer te vereenigen!

Eeuwige Verdoemenis, die aan Jezus als den Messias niet gelooven.

En nu verrijst voor onzen geest onze zalige vader, een Opperrabbijn in Israël, die gedurende meer dan dertig jaren, zijn leven aan God en de menschheid gewijd heeft; daar naast, onze gezegende moeder, thans in liemelsche gewesten, die ons van kindsbeen af' door hare deugd en vroomheid voor het geestelijk ambt heeft opgeleid ; en met hen ook onze pas ontslapen oudste broeder, die gedurende bijna veertig jaren Gods wet door woord en voorbeeld aan zijn volk verkondigde, — en daarbij ook nog onze onvergetelijke dochter, die met eene onbegrensde liefde, ons nog meer dan een vader eerde en beminde; en ook nog onze eenige zoon, die met een hemelschen glimlach op zijn gelaat het eeuwige leven inging. — „O Heere, Gij hebt gegeven, Gij hebt genomen, Uw Naam zij tot in alle eeuwigheid geprezen."

Sluiten