Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met dit schrijven hebben wij geenszins getracht Christenen van de waarheid van ons geloof te overtuigen ; ons doel was slechts hun te bewijzen, dat de Jood het geloof zijner vaderen in den eenigen waren God, — zonder Jezus als den Messias, — wel degelijk kan verdedigen, tegenover de theorieën of dogma's van het Christendom.

Noch de gehechtheid der Christenen, noch de standvastigheid der Israëlieten kan als afdoend bewijs dienen der eenige Waarheid van het geloof dat zij verkondigen. God alléén is de volmaakte waarheid en de mensch kan Hem slechts in deze volmaaktheid zoeken na te streven, en daarom ook wordt hem in het O. T. zoo dikwerf geboden : „volmaakt zult gij zijn voor den Heere uwen God" § 114 „en heilig zult gij zijn, want ik de Heere ben heilig'' §115. Geen sterveling kan gelijk God in alles volmaakt en heilig zijn, doch in de waarheid kan hij deze volmaaktheid en heiligheid bezitten, door alleen te gelooven wat volkomen met de gevoelens van zijn hart en de eischen van zijn verstand overeenstemt; in werkelijkheid gelooft men nooit, wat in strijd is met zijn eigen hart en verstand.

De Hindoe die aan Brahma gelooft, — de Christen aan Jezus, — de Jood aan God, — zij zijn allen volmaakt en heilig in dat geloof, in hunne waarheid, zoolang zij hun leven en gedrag daarnaar inrichten, door de deugden welke hunne godsdiensten verkondigen te behartigen en uit te oefenen ; zij verschillen slechts in de wijze waarop zij zulks trachten te volbrengen. Men dient altijd in het oog te houden, dat, alhoewel de almachtige God den mensch een vrijen wil geschonken heeft § 116 ook in zake van geloofsbelijdenis, geboorte en opvoeding een overwegenden invloed uitoefenen op 's menschen opvatting der waarheid. Ten einde volmaakt en heilig in deze waarheid te zijn, mag nimmer de minste twijfel bestaan, want dan bezit men de volmaakte waarheid niet, waarmede men God moet trachten te evenaren. Twijfel bestaat, wanneer men van de volle waarheid niet overtuigd is, — een twijfelaar bezit geene

Sluiten