Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoord §»•

EERSTE BRIEF.

WelEerwaarde Heer!

Uit mijne kennisgeving der goede (mtvansst yan mv epistel heeft u kunnen z.en dat ik niet als aanvaller wil beschouwd worden in den zin van onverdraag zaamheid of iets dergelijks. Wie een aanvaller of verdediger moet heeten, is mij eene zeer onversclulhge vraag. Historisch is dit de ware toedracht der zaak.

uw 'stuk over het gebed des Heeren, „Onze Vad en/ § 2 is de eerste aanleiding geweekt, dat ik u vriendschappelijk mijn gevoelen daarover en

daar ik den indruk kreeg, dat u een ernstig g t, Schriftonderzoeker zijn moest de vraag bij Hoe zou het toch komen, dat iemand ah, Rabbyn Chumaceiro, den Messias, die gekomen is ^«entDie vraag heb ik onder dien indruk ook in boven ge noemd schrijven uitgesproken en ben n" z^l dan '; baar dat u er op geantwoord hebt, en zooals u z t, .

veel studie en tijd" hebt willen geven voor zoo een uitgebreid antwoord, waaruit blijkt, dat ik mij niet

VeDaatr' het hoegenaamd mijne bedoeling niet was, u te prikkelen of uit te noodigen tot een tw'stgeschnjf zou ik met een beleefd bedanken kunnen vo staan, ware uw schrijven niet van dien aard, dat het zwijgen daarop mijnerzijds, den schijn zou hebben, dat mijn gtloo in Davids zoon en Heer, als het lam Gods, dat de zonde van Israël en de volken droeg, met te verdedigen z u

Z'jïk beloof u echter niet, dat mijn schrijven zoo uit-

Sluiten