Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDEDIGING.

TWEEDE GEDEELTE.

WelEerwaarde Heer!

In antwoord op uwe drie brieven over onze verdediging van de door u geopperde vraag: waarom wij Jezus als uwen Messias verwerpen, — dienen in de eerste plaats de volgende opmerkingen: le. dat van de dertig punten door ons behandeld (behalve het Messias-begrip van het O- T.) gij slechts vier getracht hebt te wederleggen namelijk punt VI, XIV, XIX en XXI; 2e. dat gij in' uwe bezwaren tegen onze verklaringen van deze vier punten, andere bijbelteksten aanhaalt om uwe zienswijze te staven; en 3e. dat gij andere bewijzen aanvoert, ook van bijbelteksten voorzien, ten einde uwe Messias- denkbeelden uiteen te zetten.

Wij gevoelen ons daarom verplicht tot nadere uiteenzetting van onze verdediging, le. deze vier gewraakte punten verder te onderzoeken; 2e. de bijbelteksten, in uwe brieven aangehaald, aan de zuivere oorspronkelijke vertaling te toetsen; en 3e. de andere punten door u behandeld te beantwoorden.

1. De gewraakte punten onzer verdediging nader verklaard,

Punt VI. Jes. 42. Het woord „knecht" in dit hoofdstuk voorkomende slaat op Israël, want vanaf hoofdst 41:8

Sluiten