Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

én kde verlossing, doch Mozes heeft bewezen, dat geloof alleen onvoldoende is; hij eischt overtuiging, door onloochenbare getuigenissen verkregen, ten einde een profeet aan hem gelijk te doen erkennen. Buitendien, zulk eene belofte als gij aan Jezus toeschrijft, van zijne volgelingen uit het juk der zonde te hebben verlost, is hoegenaamd gecne profetie, en daarom is uw eiscli, hem als profeet te beschouwen, ongegrond en onvoldoende, —— want (iod zelf heeft zich als verlosser van zonde in Zijne wet geopenbaard (Ex. 34 : 7) en de profeten in Israël hadden dit reeds langen tijd vóór Jezus in den naam des Heeren verkondigd. Op grond van zulk eene,.verwaande belofte, gebiedt .Mozes, zult gij geen profeet gelooven. Om dat recht van Jezus te handhaven, vereischt het Christelijk geloof een verdoemenis-leer, die Gods oneindige genade in eeuwigdurenden vloek verandert, hetgeen voor den Jood bepaald „het woord niet is. dat de Heere gesproken heeft," en aangaande zulke profeten gebiedt ons Mozes en het gezond verstand: „gij zult hem niet vreezen."

I Sam. 2 : 10. Hij verleene sterkte aan zijnen koning en verheffe den hoorn zijns gezalfden § 22.

In dit aangehaald vers wordt ontegenzeggelijk op David gedoeld, die door Samuel op bevel van God tot Koning gezalfd was (II Sam. 16 : 13.) De uitdrukking „de hoorn zijns gezalfden," door Hanna gebezigd, beteekent Samuels hoorn, dien hij als de profeet des Heeren en de gezalfde hoogepriester bezat. Uwe verklaring daaraan gegeven, leidt tot de veronderstelling dat Samuel Jezus gezalfd heeft, doch men vindt nergens dat hij 1100 jaar later uit den doode is verrezen om zulks te verrichten. In dit geheele gebed van Hanna bij de geboorte van Samuel uitgesproken, had zij enkel dit lang afgesmeekt pand harer groote liefde voor den geest.

I ham. 2 : 35. „En ik (de Heere) zal mij een getrouwen priester verwekken, die doen zal, wat in mijn hart en geest is." § 23.

Het getuigt van bijzondere mate van verbeeldingskracht, om in deze bepaalde verzekering van God iets anders te bespeuren, dan eene voorspelling van het historisch

Sluiten