Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Joodsche Messiaansche denkbeeld verkondigt ook algemeenen vrede op aarde $ 38 en ten einde dit denkbeeld tot wezenlijkheid te brengen, kan het ook niet anders, of de vreemdeling, i. e. hij dieniet tot het Joodsche volk of het Jodendom behoort, moet in alles met den Israëliet gelijk gesteld zijn, en daarom gebiedt Mozes, Ll;v. 18: 5: „Neemt mijne (Gods) wetten en mijne rechten in acht, waardoor de mensch, wanneer hij dezelve uitoefent, het (eeuwige) leven verwerft. Ik ben de Eeuwige"; § 59 dc mensch, namelijk elke mensch, zonder onderscheid van ras of geloof, want hij die de wetten der deugd en de rechten der menschheid betracht, staat met den mensch, namelijk met hem, die volgens de Joodsche instellingen den hoogsten rang bekleedt, hij staat met den hoogepriester gelijk! In aldus begrepen het ook de Rabbijnen, o. a. R. Simon ben Lakish : „De vreemdeling die de wet uit zijn eigen vrijen wil aanneemt, staat in de oogen van God hooger aangeschreven, dan de heiren der kinderen Israëls, die den berg Sinai omringden," want het is niet door liet geluid des donders en het bazuingeschal, noch te midden van weerlicht en aardbeving, dat hij de stemme Gods hoorde, doch hij ontwaarde deze door de ingevingen van zijn eigen verstand en de neigingen zijns harten.

In navolging van dit Joodsch Messias-begrip van algemeenen vrede, wordt in het Christendom, Jezus als de voorspelde Messias, evenzeer „Vrede-vorst" genoemd. Wij kunnen alle plaatsen uit het N. T. hier niet noemen § 60, waarin Jezus van eeuwigdurenden strijd spreekt, doch bepalen ons tot een enkel zijner gezegden, Matth. 10: 34: „Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." Het kan niet ontkend worden, dat wat de apostelen hem hier in den mond gelegd hebben, door hem wezenlijk vervuld is, want godsdienststrijd woedde nimmer vreeselijker, dan sedert de wereld het Christendom leerde kennen.

Het is bepaald onmogelijk, het denkbeeld van algemeenen vrede van het Messiasschap te scheiden, want reeds in het begin zijner voorspellingen spreekt Jesaja, dc Messias-profeet bij uitnemendheid, Jes. 1': 4 : „Hij

Sluiten