Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de verbeelding zijn geraakt, dat hij als de beloofde Messias van het O. I\, die Davids troon zou herstellen, hen van dat juk zou verlossen, en ook daarom verbood hij ten strengste hem als koning te huldigen, daar hij maar al te wel wist, dat dit niet zijne roeping was. Maar Jezus verkondigde ten allen tijde, dat hij een Jood was, en daarom ontkende hij niet een Messias van het Messiaansche volk te zijn.

En tegenover dit zuiver Messiaansche denkbeeld, namelijk, de universeele erkenning'der eenheid Gods en des menschen, door het bestaan van volmaakte rechtvaardigheid te verkrijgen, i. e. volkomen deugd, waarheid en liefde, gelijk door het geheele O. T. verkondigd wordt, — staat de Messias-leer der orthodoxe hervormde Kerk. Wij zullen met u deze twee uiteenloopende geloofsbeginselen niet met elkander vergelijken ; wij hebben zulks in het eerste gedeelte van onze „verdediging" getracht te doen, en gij hebt ons daarop geantwoord : „de Israëliet weet het niet." En toch, naar ons bescheiden oordeel moet het Messiaansche vraagstuk den Joodschen geestelijke niet vreemd zijn.

5. Verkeerde veronderstellingen,

En nu zijn wij genaderd tot uwe beschuldiging, dat wij „als een Israëliet met angst tegen elke verandering van den tekst van het O. I. moeten waken en dat wij daarom tegen elke vervalsching van dien tekst moeten opkomen."

Uit deze opmerking blijkt duidelijk, dat gij het verschil tusschen „verandering" en „vervalsching" van den tekst niet inziet. I'.ene verandering in den tekst geschiedt door verplaatsing in de vertaling van de woorden, of door een verschil van overzetting uit den oorspronkelijken tekst, dan door anderen gevolgd is en waarvan wij ons in onze „verdediging" dikwerf bediend

Sluiten