Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, waar de heilige Vader gevangen zit en voortgaat met vervloekings-bullen uit te vaardigen, omdat zijne weerspannige kinderen weigeren zijne wereldsche heerschappij of de regeeiing van Jezus op aarde te erkennen 3 zo° k"nnen wij alle wereldstreken en landen doorreizen en in plaats van vrede en liefde, — oorlog en wraak overal aantreffen. Of meent gij, dat wij Jezus' regeering moeten erkennen in de anti-semietische ver).° °ver meest alle Christelijke landen verspreid' deze w[eede onderdrukking van het Messiaansche volk is wel het meest afdoende bewijs, dat de regeering van den Semiet Jezus op aarde nergens erkend, noch geduld wordt.

Zoo gij nu deze onbetwistbare feiten voor Jezus' hemelsche of geestelijke regeering aanziet, dan zoudt o-ii hem groot onrecht doen, want het is niet de vredelievende timmermanszoon van Nazareth, die in zulke gruwelen genoegen nam. Het is niet de leer van Jezus, op Mozes' wet gegrond, doch het Paulinisme, hetwelk het Chrisen om de leer der wrake, der verdoemenis en van eeuwigdurende vervolging inprent. De regeering van het Messiaansche tijdperk, datjezus predikte, vindt men 1,1 iU **j >, Hulde aan God in den hooge, en op aarde vrede en goeden wil voor de menschen." S 04. henheid van God, eenheid des menschen door den Vrede is het wachtwoord van het Messiaansche volk.

6. Bijbel-Kritiek,

lot hiertoe onze verdediging op uwe vraag aangaande ons Messias-begrip en onze wederlegging van uwe bezwaren tegen onze overgelegde denkbeelden in dertig punten vervat, waarvan gij slechts vier, namelijk Punten VI, XIV, XIX en XXI hebt aangevallen • de overige punten zegt gij, niet te behandelen, omdat zij behooren tot de kritiek der Schriften, waarover gij

Sluiten