Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nunt „zwijgen," omdat gij anders evenzeer over die van het O. T. zoudt moeten handelen. Wij hebben u nimmer te verstaan gegeven, dat wij daartegen eemg bezwaar hebben, en uwe opmerking is daarom niet afdoende, § 65. . , Wij moeten u andermaal herinneren, dat zaj deze

kritiek niet hebben uitgelokt, daar de vraag van u is uitgegaan : „hoe is het mogelijk dat wij uwen Jezus als den Messias kunnen verwerpen?" en gij verzocht ons verder, u onze denkbeelden daarover mede te deelen. Hoe kon dit anders geschieden dan door een ernstig onderzoek van de bronnen daartoe als van zelve aangewezen, namelijk de heilige Schriften? En het eerste wat wij als „een geloovig Schriftonderzoeker te raadplegen hadden, is datgene, wat in het O. T aangaande den Messias geschreven staat, aan de waarheid te toetsen en daarna nauwkeurig na te gaan, of de aanhalingen van de vervulde voorspellingen op Jezus in bet N. 1. toegepast, werkelijk juist zijn en met de waarheid van het O T. overeenstemmen. Wij meenen uwe bedoeling volkomen gevat te hebben, door u met de resultaten van dat ernstig onderzoek bekend te maken, en daar dit niet volgens uwe verwachtingen is uitgevallen, verwerpt gij ons werk en noemt het „bijbel-kritiek. (jij moogt het noemen hoe gij verkiest; dit neemt echter niet weg, dat gij onze verklaringen niet wederleggen kunt De kritiek — zooals wij dit verstaan, — nauwkeurig onderzoek, historisch en wetenschappelijk, kan alleen dienen om de waarheid aan het licht te brengen, en zulke kritiek, door u zeiven uitgelokt, tracht gij

„dood te zwijgen." .

Den Jood is het geoorloofd zijn bijbel te kritiseeren, 1. e. wetenschappelijk te onderzoeken, want hem is blind geloof en lippendienst verboden, hij moet zich houden aan het Rabbijnsch beginsel op Num. ló: 39, ^ <*> toegepast: Eerst onderzoek, daarna geloof, dat tot overtuiging leidt en dat ten laatste praktijk of uitoefening ten gevolge heeft. Het is niet aldus in de Christelijke kerk ; bij de Katholieken is het verboden de heilige Schriften te onderzoeken en bij de dogmatische 1 ler-

Sluiten