Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Overeenstemming en verschil.

En nu tot slot onzer „verdediging" op de vraag door u ons voorgelegd, — eene opsomming onzer wederzijdsche Messias-denkbeelden, gelijk deze door onze briefwisseling blijken te zijn, ten einde de overeenstemming en het verschil daarvan te bepalen:

Overeenstemming:

1°. Het Messiaansche denkbeeld van het O. T. van een aardschen koning, die het wereldlijk gezag van David zal herstellen, is in Jezus niet vervuld, want gij beweert, dat Israël, dat zulks verwachtte, het niet weet.

2°. Het Messiaansche tijdperk, gelijk het O. T. dit voorstelt, dat de zonde of het misdrijf op aarde zal verdwijnen, is in Jezus niet vervuld, want gij beweert, dat de zonde of misdrijf eeuwig zal bestaan.

Verschil.

Een Messias zonde-verlosser, gelijk het N. T. voorstelt, is in het O. T. onbekend en hij kan daarom de voorspelde Messias dier Schriften niet zijn.

Ons geheel verschil ligt dus daarom in dit ééne punt besloten, en wij aarzelen niet als ons gevoelen, zonder het minste voorbehoud, uit te drukken: dat het bepaald onmogelijk is, om uit de geschriften van het O. T. te bewijzen, dat daarin de Messias wordt voorspeld, die ook als zonde-Verlosser voor zijne volgelingen zal optreden, wat echter als het hoofdkarakter van Christus kan beschouwd worden.

Wij meenen niet te kunnen verwachten, dat gij als voorganger der Hervormde Kerk, dit gevoelen met ons zult deelen, want uw vast geloof en uwe onwrikbare overtuigingen houden ons verzekerd, dat niets hoegenaamd uwe hoop in zaligheid in Jezus kan verzwakken. Alhoewel wij dus op hemelsche zaken van elkander verschillen, kunnen wij toch samen vereenigd zijn in onzen heiligen werkkring door de verbreiding van volmaakte rechtvaardigheid op aarde, — de verspreiding van deugd, waarheid en liefde, over de geheele wereld!

Sluiten